1. OBECNÉ PODMÍNKY 

1.1 Prodávajíci je www.ttspin.cz.

1.2 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která jakýmkoliv způsobem kontaktuje www.ttspin.cz s úmyslem koupě zboží, které www.ttspin.cz nabízí.

1.3 Kupujícím je každá fyzická nebo právnická osoba, která jakýmkoliv způsobem kontaktuje www.ttspin.cz s požadavkem, aby jí www.ttspin.cz opatřil zboží, které nemá zařazen v nabídce, s úmyslem koupě tohoto zboží.

1.4 Používáním web-stránek internetového obchodu www.ttspin.cz a potvrzením objednávky dává kupující souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

1.5 www.ttspin.cz si vyhrazuje právo měnit tyto Obchodní podmínky.

1.6 Tyto Obchodní podmínky jsou platné do vydání nových Obchodních podmínek.

2. OBJEDNÁVÁNÍ 

2.1 Zboží může kupující objednávat následovně:
a) prostřednictvím nákupního košíku na web-stránkách www.ttspin.cz,
b) e-mailem,
c) písemnou objednávkou,
c) telefonicky.


2.2 Odesláním objednávky se kupující zavazuje převzít objednané zboží a zaplatit za zboží dohodnutou cenu.

2.3 Odeslanou objednávku potvrdí www.ttspin.cz během pracovních dní do 24 hodin e-mailem nebo telefonicky a zároveň oznámí kupujícímu dostupnost a termín dodání zboží. Všechny potvrzené objednávky jsou závazné!

2.4 www.ttspin.cz se zavazuje dodat správný druh a množství zboží v dohodnuté ceně podle objednávky.

2.5 Zrušení objednávky je ze strany kupujícího možné do 24 hodin od potvrzení objednávky www.ttspin.cz bez udání důvodu. V tomto případě je zrušení objednávky bez storno poplatků. Kupující může objednávku zrušit telefonicky nebo e-mailem. Po ověření splnění podmínek zrušení objednávky potvrdí www.ttsport.sk kupujícímu storno objednávky e-mailem nebo telefonicky.

2.6 V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího později, jak je uvedeno v bodě 2.5 těchto Obchodních podmínek, www.ttspin.cz je oprávněn požadovat storno poplatek ve výši 30% z celkové ceny objednávky (na úhradu škody v souvislosti se zajištěním objednaného zboží od dodavatelů a jeho úhradou).

2.7 www.ttspin.cz má právo zrušit objednávku v případě, kdy není možné zajistit objednané zboží. V takovém případě kupujícímu nabídne náhradní zboží, nebo jiné řešení, pokud s tím kupující souhlasí. www.ttspin.cz má právo zrušit objednávku také v případě, že se nemůže zkontaktovat s kupujícím (chybně uvedené nebo neuvedené kontaktní údaje, nedostupnost, ...).
 
3. CENY

3.1 www.ttspin.cz není plátcem DPH - všechny ceny uvedené v katalogu jsou konečné.

3.2 K základní ceně objednávky je připočítána cena za dopravu zboží podle toho, jaký způsob doručení si kupující vybere. www.ttspin.cz balné neúčtuje.

3.3 www.ttspin.cz si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění. Netýká se to objednávek, které jsou již potvrzeny.


4. PLATBY

.1 Platit za zboží může kupující platbou na dobírku.

4.2 Platba je možná pouze v EUR a CZK.

4.3 Daňový doklad (fakturu) posílá www.ttspin.cz kupujícímu spolu se zbožím.5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1 Nabídka zboží uváděná na stránkách www.ttspin.cz nepředstavuje aktuální stav zásob, ale sortiment, který nabízejí jednotliví distributoři, přičemž jen část zboží je držena skladem.

5.2 Dodací lhůta na zboží v nabídce www.ttspin.cz je ve většině případů do 10 dnů od potvrzení objednávky a ve velké míře je závislá na tom, zda je objednané zboží na skladě v www.ttspin.cz nebo u jeho distributora. Pokud žádaný zboží není na skladě, bude se muset objednat z centrálního skladu a dodací lhůta může být delší. O dodací lhůtě a termínu dodání bude www.ttspin.cz kupujícího informovat při potvrzení objednávky e-mailem nebo telefonicky. Pokud kupujícímu nevyhovuje oznámena prodloužená dodací lhůta, má možnost stornovat objednávku v souladu s bodem 2.5 těchto Obchodních podmínek.

5.3 Zboží, které je skladem www.ttspin.cz, bude vyexpedováno okamžitě.

5.4 Součástí dodávky není instalace zboží.


6. DORUČENÍ ZBOŽÍ

6.1 Prodej a doručení zboží je omezeno na území ČR.

6.2 www.ttspin.cz zajišťuje dopravu zboží Zásilkovna.

6.3 Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na určené místo.

6.4 Zboží je přiměřeně zabalen a zabezpečen. Kupující je povinen při přebírání zboží zkontrolovat neporušenost zásilky.

6.5 Spolu se zbožím dodá www.ttspin.cz kupujícímu fakturu (daňový doklad), dodací list, návod k obsluze a záruční list.

6.6 Za zboží odpovídá www.ttspin.cz po jeho převzetí kupujícím. Zboží se považuje za převzatý kupujícím od doby, kdy tento písemně potvrdí převzetí zboží.


6.7 www.ttspin.cz nenese odpovědnost za opožděné dodání objednaného zboží kupujícímu zaviněné přepravcem. Za poškození zásilky zaviněné přepravcem odpovídá v plném rozsahu přepravce, u kterého je zboží vždy pojištěn. Takové případy řeší www.ttspin.cz dodáním nového zboží kupujícímu po zaplacení škod přepravcem.

6.8 www.ttspin.cz nenese zodpovědnost za případné nedodání zboží kupujícímu, ke kterému došlo vinou výrobce nebo distributora v důsledku jakéhokoliv omezení, zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek. V takovém případě kupující nárok na vrácení peněz v plné výši.


7. ZÁRUKY A REKLAMACE

7.1 Zboží v nabídce www.ttspin.cz je nakoupen od autorizovaných distributorů jednotlivých značek a je určen pro slovenský trh.

7.2 Vyřizování reklamací se řídí záručními podmínkami konkrétního zboží a Obchodním zákoníkem.

7.3 Záruční doba na veškeré nabízené zboží v internetovém obchodě www.ttspin.cz je totožná se záruční dobou poskytovanou výrobcem daného zboží, přičemž minimální délka záruční doby je 24 měsíců. Při nákupu zboží obdrží kupující potvrzený záruční list spolu s kontaktními údaji na záruční a pozáruční servis v ČR.

7.4 Reklamace mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je kupující povinen uplatnit neprodleně po jejich odhalení - ihned po prvním použití výrobku. Pozdější reklamace tohoto druhu již není možné uznat.


7.5 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích částí) způsobené používáním.

7.6 Záruční opravy jsou prováděny servisními středisky uvedenými v záručním listě za podmínek stanovených výrobcem.

7.7 V případě uplatnění reklamace platí obvyklý reklamační postup: Kupující kontaktuje přímo autorizované záruční servisní středisko výrobce, kde mu na základě záručního listu potvrzeného www.ttspin.cz provedou záruční opravu. pokud výrobce nemá na území Slovenska záruční servis, kupující kontaktuje přímo www.ttspin.cz, a to e-mailem, telefonicky nebo osobně, kde bude informován o dalším postupu.

7.8 Reklamované zboží je kupující povinen doručit na reklamaci čistý, mechanicky nepoškozené, v originálním balení, včetně manuálů, kopie faktury, dodacího listu a záručního listu.

7.9 Oprávněná záruční oprava je bezplatná. Při neoprávněné reklamaci je kupující povinen uhradit veškeré náklady vzniklé řešením této reklamace.8. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

8.1 Osobní údaje a jiné důvěrné informace kupujícího, poskytnuté www.ttspin.cz prostřednictvím objednávkového formuláře, nebo jiným způsobem, slouží výlučně pro poskytnutí konkrétní služby a nebudou dále poskytovány třetím osobám. www.ttspin.cz bude tyto informace využívat pouze pro svou potřebu.
Ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 428/2002 CFU se www.ttspin.cz zavazuje postupovat ve smyslu zákona a bude dělat všechny potřebné činnosti proto, aby tyto údaje ochránil.


9. VRÁCENÍ ZBOŽÍ - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Ve smyslu zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů má Kupující právo od uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 pracovních dnů. Oznámení Kupujícího o odstoupení od smlouvy a vrácení zakoupeného zboží je třeba prodávajícímu zaslat do 14 pracovních dnů.

9.2 Kupující je povinen zboží vrátit odesláním zboží na adresu Prodávajícího: TTplus, s.r.o., Bôrická cesta 65, 010 01 Žilina, (zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato, ale naopak bude kupujícímu vráceno na jeho náklady zpět). V případě, že kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží mechanicky ani jinak nepoškozený.

9.3 Prodávající zboží překontroluje a přezkouší. Pokud bylo zboží vráceno nepoškozené mechanicky nebo nesprávným používáním, vrátí Prodávající Kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží ve lhůtě do 14 dnů od odstoupení Kupujícího od smlouvy, a to buď odesláním zaplacené částky poštovní poukázkou na adresu Kupujícího nebo převodem na účet Kupujícího. Pokud by byl vrácené zboží jakkoli mechanicky poškozené, zda poškozený nesprávným používáním, vyhrazuje si Prodávající právo na náhradu škody, kterou je oprávněn započítat oproti kupní ceně. To neplatí pokud bylo zboží vráceno z důvodu, že měl vady, na které se vztahuje záruka.

9.4 Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy nebo řádného vrácení zboží je Prodávající oprávněn uplatnit si u Kupujícího náhradu škody, která mu tím vznikla dle příslušných právních předpisů. 10. ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ


10.1 Spory Uživatele a Obchodníka se sídlem v Slovenské republice

10.2. Uživatel - spotřebitel je oprávněn obrátit se na Obchodníka s žádostí o nápravu v případě, že nebyl spokojen se způsobem, kterým Obchodník vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Obchodník porušil jeho práva. Pokud Obchodník na takovou žádost odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má Uživatel - spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů. Subjekty alternativního řešení sporů jsou orgány a oprávněné právnické osoby ve smyslu § 3 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a to např. Slovenská obchodní inspekce, přičemž Uživatel - spotřebitel je oprávněn si vybrat subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů na který se obrátí. Uživatel - spotřebitel při podání návrhu postupuje ve smyslu §12 zákona č. 391/2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů. Alternativním řešením sporů lze urovnat spor mezi Uživatelem - spotřebitelem a Obchodníkem - prodávajícím, vyplývající ze spotřebitelské smlouvy resp. související se spotřebitelskou smlouvou. Hodnota sporu, který se urovnává alternativním řešením sporů, musí přesahovat částku 20 eur. Subjekt alternativního řešení sporů může požadovat od Uživatele - spotřebitele poplatek za zahájení alternativního řešení sporu nejvíce částku pět eur včetně daně z přidané hodnoty a to nejdříve současně se zasláním oznámení o zahájení alternativního řešení sporu.


10.3. Uživatelé - spotřebitelé jsou oprávněni použít platformu řešení sporů online (dále jen jako "RSO") na řešení svých sporů, v jazyce, kteří si zvolí. Uživatel - spotřebitel může na alternativní řešení svého sporu využít platformu RSO, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Uživatel - spotřebitel při předkládání podání platformě RSO vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů online. Uživatel - spotřebitel může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti.